Брюксел предложи нов фонд

Европейската комисия предложи нов фонд за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 г.—2020 г., наречен Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), предаде пресслужбата на институцията. Той ще замести съществуващия Европейски фонд за рибарство (ЕФР) и редица други инструменти. Предложеният пакет възлиза на 6.5 млрд. евро.

Фондът има за цел да подпомогне осъществяването на реформата на общата политика в областта на рибарството. Той ще финансира проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живота по европейското крайбрежие. Очаква се с него да се намали бюрокрацията, така че да бъде улеснен достъпът на бенефициерите до финансиране.

Подкрепа за реформата на общата политика в областта на рибарството

ЕФМДР ще бъде основен инструмент за реформата на общата политика в областта на рибарството, която Брюксел предложи през юли. Нейната цел е риболовът да нанася по-малко щети на морските екосистеми, да бъде спряна прекомерната експлоатация, а спадът в рибните запаси да бъде компенсиран.

Специално внимание ще бъде отделено на съпругите на рибарите. Те ще могат да получат помощ за обучения или за икономически дейности, свързани с риболова. Организациите на производителите ще бъдат подпомогнати в планирането на производството за задоволяване на пазарното търсене и за пазарната реализация на техните продукти по начин, който съответства на очакванията на все по-взискателните клиенти.

“Новият фонд ще засили икономическия растеж и ще създаде работни места в отрасъла. Вече няма да бъдат изразходвани средства за строителството на огромни плавателни съдове. Малките риболовни и аквакултурни предприятия ще се възползват от по-екологичния характер на общата политика в областта на рибарството”, коментира еврокомисарят по морско дело и рибарство Мария Даманаки.
Зелен риболов

Въпреки изразходваните за бракуване 1.7 млрд. евро от 90-те години досега флотът на ЕС продължава да се отличава със свръхкапацитет, тъй като намаляването на поръчките за съдове е компенсирано от технологично обновяване на останалия флот. Ето защо парите вече няма да бъдат използвани за бракуване, а ще бъдат пренасочени към икономически и социални дейности. Диверсификацията е една от тях.

ЕФМДР ще засили и подкрепата за новаторство на местните общности. Тъй като малките крайбрежни кораби остават ядрото на икономиката на много крайбрежни общини, помощта за тях ще бъде увеличена.

Новият фонд също така ще подкрепя иновативни проекти, като например замяна на рибарските мрежи с по-прецизни средства за улов, за да се намали изхвърлянето на улов, или разработване на нови технологии, които могат да ограничат влиянието на риболова и рибовъдството върху околната среда.

Зелено аквакултурно стопанство

Фондът ще се стреми да даде устойчива подкрепа на рибовъдствто, като ще възнаграждава иновациите и ще насърчава нови насоки на аквакултурното стопанство, като например нехранителните аквакултури.

Правилата, управляващи ЕФМДР, също ще бъдат хармонизирани с тези за други фондове на ЕС. Това ще улесни както бенефициерите, така и националните власти.
Подкрепа на партньорството между науката и рибарите

Разполагането с подходящи данни за състоянието на рибните запаси и морската екология играе ключова роля за реформата на общата политика в областта на рибарството и ЕФМДР ще предостави достатъчно средства за събиране на данни, наблюдение и контрол. ЕФМДР ще насърчи рибарите и учените да работят заедно и да намерят начини за устойчиво използване на природните ресурси.

Единен фонд за рибарство и за интегрирана морска политика

Интегрираната морска политика на ЕС от 2007 г. свързва морските сектори, които от години са били разделени и са били управлявани отделно. ЕФМДР ще осигури подкрепа за проекти, като например морско пространствено планиране, интегриран морски надзор и морски проучвания.

Източник: dnevnik.bg