ЕК предлага нов фонд за политиката на ЕС

Брюксел. Европейската комисия предложи нов фонд за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 г.—2020 г.: Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Фондът ще помогне за осъществяването на целите на реформата на общата политика в областта на рибарството и ще подпомогне рибарите в прехода към устойчиво рибарство, както и крайбрежните общини в усилията за разнообразяване на икономическия им профил. Фондът ще финансира проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живота по европейското крайбрежие. Ще бъде намалена бюрокрацията, така че да бъде улеснен достъпът на бенефициерите до финансиране, съобщиха от пресслужбата на ЕК.
Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: „Новият фонд ще засили икономическия растеж и ще създаде работни места в отрасъла. Вече няма да бъдат изразходвани средства за строителството на огромни плавателни съдове. Малките риболовни и аквакултурни предприятия ще се възползват от по-екологичния характер на общата политика в областта на рибарството.“
Този нов фонд ще замести съществуващия Европейски фонд за рибарство (ЕФР) и редица други инструменти. Предложеният пакет възлиза на 6,5 млрд. евро за периода от 2014 г. до 2020 г.

Подкрепа на екологичните, икономическите и социалните принципи на реформата на общата политика в областта на рибарството
ЕФМДР ще бъде основен инструмент за реформата на общата политика в областта на рибарството, която Комисията предложи през юли. Преходът към устойчивост изисква някои радикални промени в риболова и фондът ще даде на рибарите стимулите, от които се нуждаят, за да може риболовът да нанася по-малко щети на морските екосистеми, да бъде спряна прекомерната експлоатация, а спадът в рибните запаси да бъде компенсиран.
Когато намаляваме натиска върху запасите и ги оставяме да се възстановят, общностите, които зависят от рибарството, ще трябва да намерят алтернативни източници на доходи. ЕФМДР ще им помогне да намерят новаторски път към по-голяма добавена стойност на техния улов и към разнообразяване на местната икономика.
ЕФМДР обаче не е само катализатор за прехода към устойчивост и добри икономически резултати. Той е и средство за изпълнение на социалния дневен ред на Комисията. Съпругите често играят основна роля в семейния риболовен бизнес. Сега те ще могат да получат помощ за обучения или за икономически дейности, свързани с риболова. Организациите на производителите ще бъдат подпомогнати в планирането на производството за задоволяване на пазарното търсене и за пазарната реализация на техните продукти по начин, който съответства на очакванията на все по-взискателните клиенти.

Интелигентен, зелен риболов

Въпреки изразходваните за бракуване 1,7 млрд. евро от 90-те години досега флотът на ЕС продължава да се отличава със свръхкапацитет, тъй като намаляването на поръчките за съдове беше компенсирано от технологично обновяване на останалия флот. Ето защо парите вече няма да бъдат използвани за бракуване, а ще бъдат пренасочени към икономически и социални дейности. Диверсификацията е една от тях. Насърчаването на инициативността досега е довело до отлични резултати в области, свързани с риболова, като например преработвателната промишленост, ресторантьорството или туризма. ЕФМДР ще засили подкрепяното от местните общности новаторство. Тъй като малките крайбрежни кораби остават ядрото на икономиката на много крайбрежни общини, помощта за тях ще бъде засилена.
Новият фонд също така ще подкрепя иновативни проекти, като например замяна на рибарските мрежи с по-прецизни средства за улов, за да се намали изхвърлянето на улов, или разработване на нови технологии, които могат да ограничат влиянието на риболова и рибовъдството върху околната среда.

Интелигентно, зелено аквакултурно стопанство

Рибовъдството има голям потенциал за намаляване на зависимостта от внос. То осигурява качествени работни места в селските райони и доставя здравословна храна за трапезата на европейците. Фондът ще се стреми да даде устойчива подкрепа на този отрасъл, като ще възнаграждава иновациите и ще насърчава нови насоки на аквакултурното стопанство, като например нехранителните аквакултури.

Подкрепа на партньорството между науката и рибарите

Разполагането с подходящи данни за състоянието на рибните запаси и морската екология принципно играе ключова роля за реформата на общата политика в областта на рибарството и ЕФМДР ще предостави достатъчно средства за събиране на данни, наблюдение и контрол. Тъй като няма никакъв смисъл работещите в морето (рибарите) и проучващите морето (учените) да живеят в два различни свята, ЕФМДР ще ги насърчи да работя съвместно и да намерят начини за устойчиво използване на природните ресурси.

Единен фонд за рибарство и за интегрирана морска политика

Интегрираната морска политика на ЕС от 2007 г. свързва морските сектори, които от години са били разделени и са били управлявани отделно. ЕФМДР ще осигури подкрепа за проекти, като например морско пространствено планиране, интегриран морски надзор и морски проучвания. Това са примери, които показват, че интеграцията може да помогне за избягване на дублиране и за намаляване на разходите посредством по-тясно сътрудничество и координация между различните сектори. Включването на морската политика в ЕФМДР ще осигури по-голямо сближаване и ще помогне за реализиране на синергия между двете насоки на политика.

Опростяване

Правилата, управляващи ЕФМДР, също ще бъдат хармонизирани с тези за други фондове на ЕС. Това ще улесни както бенефициерите, така и националните власти. ЕФМДР ще бъде част от новата Обща стратегическа рамка, която ще осигури, че всички действащи фондове на ЕС ще работят последователно, като ще бъдат избегнати препокривания и дублиране.

Как работи фондът

Новият фонд ще бъде използван за съфинансиране на проекти с държавите-членки. Общият бюджет ще бъде заделен за държавите-членки въз основа на значението на рибарския сектор във всяка държава. Ще се прилагат принципите на съвместното управление между Комисията и държавите-членки. Всяка държава-членка изработва оперативна програма за периода, в която посочва как смята да изразходва заделените за нея средства. След като Комисията одобри програмата, държавите-членки определят кои проекти ще бъдат финансирани. Държавите-членки и Комисията следят за допустимостта на действията и за подкрепата и прилагането на програмата.

Източник: focus-news.net