Нова защитена местност на територията на РИОСВ – Русе опазва рядък растителен вид

Нова защитена местност на територията на РИОСВ – Русе опазва рядък растителен вид
Нова защитена местност на територията на РИОСВ – Русе опазва рядък растителен вид

Местността „Находище на пролетно ботурче – Бреница” край с. Бреница, община Тутракан, е обявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите. Площта й възлиза на 31.925 дка държавен горски фонд, стопанисван от Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Тутракан”. Целта е опазване на естественото находище на пролетното ботурче (Cyclamen coum). На територията на РИОСВ – Русе има още една защитена местност, която защитава редкия растителен вид – „Находище на пролетно ботурче” – село Осенец, община Разград.

В границите на новата защитена местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, извършване на строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, горскостопански мероприятия, с които се променя видовият състав на горското насаждение, паша на животни и др.

Контролът по спазване на режимите в заповедта ще се осъществява от РИОСВ – Русе, Държавно горско стопанство – Тутракан и община Тутракан. Предстои новата защитена местност да бъде отразена в Картата на възстановената собственост. В Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите тя е заведена под номер 589.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение, обитаващо дъбови гори и храсталаци. Листата са едри, с бъбрековидна форма. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България – категория „Рядък”. Лечебно растение е по смисъла на Закона за лечебните растения. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети, рано на пролет.

Източник – riosv-ruse.org