Европейска гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“

Европейска гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“
Европейска гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“

Европейската комисия огласи какви действия смята да предприеме в отговор на европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“. Въпреки че Комисията споделя убеждението, че изпитването върху животни в Европа трябва да бъде постепенно премахнато, това ще става бавно.

„Инициативата „Спрете вивисекцията“ идва в период на преход — благодарение на големия технологичен напредък броят на случаите на изпитвания върху животни в Европа намалява“, обясни заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. „При все това пълна забрана на тези изпитвания в ЕС би била преждевременна“. По думите му, тя би породила опасност от изтегляне на биомедицинските изследвания от Европа.

Редакцията на директивата за опитнитe животни е една от мерките. Прекратяването на изпитанията върху животни е основната цел на нормите на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели – Директива 2010/63/ЕС, чиято отмяна се цели с инициативата. Според Комисията точно тази директива е законодателството, необходимо за постигане на целите на инициативата. Поради това не се предлага отмяна на директивата. Тя е необходима, за да се гарантира високо равнище на защита на животните, използвани за научни изследвания. Комисията ще я подложи на преразглеждане, след като директивата е била в действие достатъчно дълго, за да се прецени нейната ефективност.

Конференция с участието на научната общественост и заинтересовани лица ще организира ЕК през 2016 г. Форумът ще е посветен на действията за прекратяване на изпитванията върху животни и ЕК ще представи доклад за напредъка на предприетите действия.

Разработването на алтернативни подходи ще е третата насока в работата на Еврокомисията за прекратяване на вивисекцията. „През последното десетилетие технологичният напредък доведе до революционни промени в биомедицинските изследвания. Сред големите пробиви са разработването на алтернативни изпитвания, основани на култури от клетки и тъканни култури, както и на компютърни методи, благодарение на които се намалява необходимостта от изпитвания върху животни“. Комисията ще продължи да подкрепя разработването и валидирането на подобни алтернативни подходи. Диалогът със заинтересованите лица — най-вече с научната общност — ще продължи, за да се постигне напредък към целта за постепенно премахване на изпитванията върху животни.

Източник: greentech.bg