ИАРА подписа два договора

Проектите са за изграждане на модерно предприятие за производство на рибни продукти и реконструкция на пъстървово стопанство

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписа два договора на обща стойност 2 899 900 лв. по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Компанията „Три морета” ЕООД от гр. Карлово ще изгради ново модерно предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба с дневен капацитет 1 тон преработвана суровина. Сключеният договор е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОП „Рибарство” на стойност 2 659 187 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 577 512 лв.

Предприятието ще бъде изградено в гр. Карлово, като ще бъде осигурено съвременно технологично оборудване, отговарящо на всички изисквания на ЕС в областта на ветеринарния и санитарен контрол, стандартите за качеството и безопасност.

Инвестицията предвижда производството на полуконсервирани рибни продукти – филе от аншоа и маринована аншоа по нова за България технология. Предприятието ще произвежда полуконсервирани продукти, които не са стерилизирани посредством висока температура, а посредством процес на осоляване за определено регламентирано време.

От фирма „Три морета” ЕООД предвиждат в производствената си програма годишно производство на 1000 т филе аншоа и 7 т филе от маринована аншоа. Срокът за изпълнение на проекта е осем месеца. След реализацията му бенефициентът ще осигури 40 нови работни места.

Другият подписан договор е на фирма „ИХТИО 2008” ООД от гр. Пещера на обща стойност 240 713 лв. Проектът е за реконструкция и модернизация на пъстървово стопанство по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по сключения договор е в размер на 144 427 лв.

Рибното стопанство е разположена по поречието на Стара река на 2 км над гр. Пещера с обща площ 18.75 дка, включваща 8 дка водни площи. Инвестицията предвижда реконструкция на съществуващи четири клетки в един басейн, а в друг басейн ще бъдат построени десет бетонови клетки за отглеждане на зарибителен материал. Ще бъде включена и помпена система за аварийно захранване на стопанството. Срокът за изпълнение на проекта е пет месеца, като с реализацията му ще бъдат създадени четири нови работни места.

  • Източник -agro.bg