МЗХ публикува допълнение към Закона за ветеринарномедицинската дейност

f4fe6d3acfa3a5e68017e10fc4f1121d_L

В законопроекта предложените промени въвеждат изисквания, съгласно които ваксина против бяс, която е задължителна, ще се поставя само на идентифицирани с транспондер кучета и котки. По този начин се цели да се увеличи проследимостта на животните и да се предотврати изхвърлянето на домашни животни на улицата, които от своя страна са основен източник на безстопанствени животни.

Законопроектът предвижда промяна на текстовете по отношение на контрола върху популацията от безстопанствени котки, защото към момента няма ясни разпоредби за тях, което затруднява овладяването на популацията от безстопанствени котки.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с успешно прилагане на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни.

Очаква се да се оптимизира работата на институциите ангажирани с прилагането на Закона за ветеринарномедицинската дейност в лицето на Министерство на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните и тяхното сътрудничество с организациите от неправителствения сектор.

Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Със закона не се създават нови административни структури и не се увеличават разходите на съществуващите структури за неговото прилагане.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове законопроектът и докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации с 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

Източник fermera.bg