Разработване на планове за управление на защитени зони

Разработване на планове за управление на защитени зони
Разработване на планове за управление на защитени зони

Разораването на пасища и ливади и превръщането им в обработваеми земи са на първо място сред заплахите за популациите на защитените птици като ливаден дърдавец и червеногърба сврачка. Проблем за опазването на пернатите са косенето през гнездовия период, екстензивната паша, бракониерството, туризмът и офроуд спортовете.

Това съобщи Венцислав Василев, ръководител на проекта „Разработване на планове за управление на защитени зони“ на РИОСВ Перник. Стойността му е 300 000 лв., а реализацията е продължила две години и половина. Защитените зони са „Мещица“ и „Кочериново“, в които гнездят дърдавеца, сврачката и белия щъркел.

Целта е не опазването на птиците като в резерват, а постигане състояние на сигурност на видовете предмет на опазване и техните местообитания. Срокът е 10-годишен от влизане в сила на плана за управление.“, обясни Василев.

В границата на защитената зона се забраняват залесяването на ливади, пасища и мери и превръщането им в обработваеми земи, използването на пестициди и минерални торове, косенето на ливадите до 1 юли и добиването на подземни богатства по открит взривен способ.

Източник – mirogled.com