Пловдив: Собственик на хотел е застрашен от 5 г затвор за препариран орел

Пловдив: Собственик на хотел е застрашен от 5 г затвор за препариран орел
Пловдив: Собственик на хотел е застрашен от 5 г затвор за препариран орел

По сигнал от фондация „Биоразнообразие“, експерти на РИОСВ – Пловдив със съдействието на IV РУП – Пловдив, извършиха проверка на ресторант „Петър I“ в Стария Пловдив. Констатирали са, че в резиденцията са изложени препарирани екземпляри на морски и скален орел, защитени от Закона за биологичното разнообразие. При проверката не са представени документи за произход на препарираните екземпляри и не е установен собственикът им. Присъствалият на проверката управител на ресторанта Емил Тиберов е отказал да предаде препарираните животни. С това той възпрепятства изпълнението на задълженията на експертите от РИОСВ – Пловдив да отнемат препарираните птици в полза на държавата. Като мотив за отказа управителят посочил отсъствието на собственика на имота, в който се намира ресторанта и имуществото в него.

Морски орел
Морски орел

Поради изключителната рядкост на морския орел в Закона за биологичното разнообразие е указано, че за притежаването на такъв вид се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоби и лишаване от свобода до 5 години.

Скален орел
Скален орел

Случаят е предаден от РИОСВ – Пловдив на Районна прокуратура – Пловдив за предприемане на действия по търсене на съответната наказателна отговорност на виновните лица.

Чл. 278д. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Източник: GustoNews